OCR NOTICE OF NON-DISCRIMINATION

Source: HHS Office for Civil Rights

Foothill Center for Dental Implants and Oral Surgery complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race. color, national origin, age, disability, or sex.

Foothill Center for Dental Implants and Oral Surgery does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Foothill Center for Dental Implants and Oral Surgery :

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact the Office Manager at the practice.
If you believe that this practice has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Foothill Center for Dental Implants and Oral Surgery
212 S El Molino Ave
Pasadena, CA 91101
626-792-3161
email hidden; JavaScript is required

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the Office Manager is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201

Toll Free: 1-800-368-1019 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

A copy of our notice to take reasonable steps to provide alternate language services is provided below.

California

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Spanish:
Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Chinese:
我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Vietnamese:
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Tagalog:
Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Korean:
저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Armenian:
Մենք հնարավորինս կապահովենք լեզվական անվճար ծառայությունների տրամադրումը այն մարդկանց, ովքեր խոսում են այնպիսի լեզուներով, որոնք հնարավոր է, որ մենք հանդիպենք մեր պրակտիկայում և, ովքեր բավականաչափ լավ չեն խոսում անգլերեն և չեն կարող հաղորդակցվել մեզ հետ անգլերենով մեր կողմից մատուցվող ատամնաբուժական ծառայությունների մասին:

Persian (Farsi):
ما برای ارائه خدمات ترجمه رایگان به افرادی که زبان انگلیسی آنها برای صحبت با ما درباره خدمات مراقب از دندان ارایه شده ما در حد کافی نبوده و به زبان های صحبت می کنند که ما به احتمال زیاد در هنگام کار با آنها سر و کار پیدا می کنیم گام هایی منطقی را بر خواهیم داشت.

Russian:
Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским языком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Japanese:
実際に練習の中で耳にするく可能性がある言語を話す人々で、弊社が提供している歯科治療について、英語がそ れほど上手でない人々に、無償の言語支援サービスを提供するために合理的な措置を講じるつもりです。

Arabic:
سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفیر خدمات المساعدة اللغویة بدون تكلفة لألشخاص الذین یتحدثون لغات أخرى من المرجح أن نستمع إلیها خالل ممارستنا والذین ال یتقنون تحدث اإلنجلیزیة بشكل جید یمكنهم من التحدث إلینا فیما یتعلق برعایة األسنان التي نقدمها.

Panjabi:
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ੍ ੂੰ , ਵਿਹੜੇਉਹ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਦੇਹਨ੍ ਵਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇਅਵਭਆਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਸੁਣਨ੍ਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇਸਾਡੇਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ੍ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਡੈਂਟਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਬਾਰੇਸਾਡੇਨ੍ਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਨ੍ਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਉਵਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਾਂਗੇ।

Mon-Khmer, Cambodian:
យយើងខ្ញុំនឹងចាត់វធាិ នការសមយេតុផលយដើមបីផដល់ជូននូវយសវាជុំនួយភាសាយោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកនិយាយភាសាដដលយយើង ខ្ ញ ុំចង់សាដ ប់យៅកន ញងការអ្នុវតត របស់យយើងខ្ ញ ុំ និងអ្នកដដលនិយាយភាសាអ្ង់យគៃសមិនសូ វបានលអ កន ញងការនិយាយមកកាន់យយើងខ្ ញ ុំអ្ុំពីការដលទ ុំមាត់យមេញដដលយយើងខ្ ញ ុំកុំពុ ងផដល់ឲ្យ។

Hmong:
Peb yuav tsum nrhiav kev pab-dawb los ntawm kev pab cuam txhais lus rau cov neeg uas hais lus peb yeej tau hnov hauv peb txoj kev kawm thiab tus uas tsis paub hais lus Askiv txaus los tham rau peb txog cov kev pab kho hniav peb muaj.

Hindi:
हम उन व्यक्तियों को, जो कक ऐसी भाषाएंबोलिेहैंजो हम अपनेअभ्यास मेंसंभाविि रूप मेंसनु ना चाहिेहैंऔर जो हमारेद्िारा प्रदान की जानेिाली डैंटल देखभाल के बारेमेंहमारेसाथ उचचि ढंग सेअंग्रेजी नहीं बोलिे, मुफ़्ि सेिाएं प्रदान करनेके ललयेउचचि कदम उठायेंगे।

Thai:
เราไดก้ า้วไปอกี ขนั้ ดว้ยการใหบ้ รกิ ารผชู้ ว่ ยดา้นภาษาโดยไมม่ คี า่ บรกิ าร ใหก้ ับผทู้ ไี่ มส่ ามารถสอื่ สารดว้ยภาษาอังกฤษเกยี่ วกับการดแู ลทันตกรรมทเี่ ราใหบ้ รกิ ารไดด้ พี อและใชภ้ าษ าที่เรามักจะได ้ยินบ่อยในศูนย์ทันตกรรมของเรา

Effective date: March 2022